Willkommen im klassifizierten Verzeichnisnetz! Benutzer-AnmeldungJetzt registrieren

Maraqlı məlumatlar və faktlar

  • 2022-01-05Abholtermin
  • 2022-02-15Aktualisiert
Maraqlı məlumatlar və faktlar
  • Webseitenadressse:melumatlar.az
  • Server IP:104.21.50.88
  • Seitenbeschreibung:Maraqlı məlumatlar və faktlar

Domainnamemelumatlar.azBewertung

etwa 500~20000

Domainnamemelumatlar.azfließen

167

Domainnamemelumatlar.azGut oder schlecht

Die Zukunft ist hell. wenig Hoffnung heftig

Webseite:Maraqlı məlumatlar və faktlarGewichte

2

Webseite:Maraqlı məlumatlar və faktlarIP

104.21.50.88

Webseite:Maraqlı məlumatlar və faktlarInhalt

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-CB9TY8468S'); Maraqlıməlumatlarvəfaktlarmelumatlar.azTogglenigationƏsassəhifəMəqalələrKateqoriyalarHaqqımızdaƏlaqəSeçilmişməqalələrMaraqlıfaktlarDüşündürücühekayələrBilirsinizmi?25-cikadrvirusuKateqoriya-MaraqlıfaktlarKomputermonitorlarıvəyaaditeleviziyaekranlarıvasitəsiləinsanbeyninəlazımiinformasiyanı(fikri,ideyanı,baxışı,koduvəs.)yeritməyəqadirolanmetodlariçərisindəbugünelməməlumolanhələlikyeganəvəəngüclütəsirüsulu–“25-cikadrvirusu”dur.Həttaminillərdənbəriinsanoğlunaməlumolanhipnozdaeffektliliyinəgörəondangeriqalır.Təsirinmexanizmiinsanbeynininunikalbirxüsusiyyətiiləbağlıdır.Beləki,kinomotoqrafiyanınyarandığıilkgündənbərielminsanınyalnız25kadr/saniyəsürətiiləverilənvideolentlərinormalqrayıb,digərsürətləriisəekrandazolaqlaraxınışəklindəmüşahidəetdiyinimüəyyənedib(Hazırdamüasirelminailiyyətlərnəticəsindəbusürətinayrı-ayrıcanlılarüçünbir-birindənfərqliolduğumüəyyənedilib.Məsələn,arılarüçünbusürətsaniyədə300,tarakanlarüçünisə12kadrabərabərdir)Damı→“Google”daişgörüşməsizamanırastgələbiləcəyiniz10sualKateqoriya-Maraqlıfaktlar“Google”kiminəhəngşirkətinbirparçasıolmaqmilyonlarlainsanınarzusudur,ancaqburadaişləmək&uumMaraqlı məlumatlar və faktlarl;çün5alitəhsil,böyüktəcrübəkifayətdeyil.Qeyri-standarddüşüncətərziniz,məntiqinizvə6-cıhissinizgüclüolmalıdır.1.Saatınsaatvədəqiqəəqrəbləri1günərzindəneçədəfəkəsişir?2.Tennistopununsəthiniyəipəkdeyil?3.Birölkədəinsanlarancaqoğlanövladlarınınolmasınıistəyir.Hərbirailəoğulövladınasahibolanaqədərdünyayaövladgətirir.Əgərailədəqızövladıdoğularsa,valideynləryenidənuşaqsahibiolmağaçalışır.Beləbirölkədəoğlanlarınvəqızlarınnisbətinəqədərolacaq?4.Gecəsaatlarında4nəfərevinəgetməküçünasılmakörpüdənkeçməlidir,ancaqonlarıncəmi1fonarıvar.Həminfonarınenerjisiisə17dəqiqəsonrabitəcəkdir.Damı→TəbiidaşlarınmöcüzəvifaydalarıKateqoriya-Bilirsinizmi?Evizindəpozitivenerjiyaratmaqvədaharahatab-haqurmaqistəyirsinizsə,otaqlarınızıdekorasiyaedərkəndəyərlidaşlardanistifadəedəbilərsiniz.Evinizinpozitivenerjisiniartıracaqdaşlarlasizitanışedir.AmetistdaşıLandavəbənövşəyirənglərdəolanametistdaşıevdəkineqativenerjinitəmizləyir.Ailəüzvləriüzərindəpozitivtəsirivar.Narahatlıqvəyorğunluğuözünəçəkir.Damı→DünyanınənqədimmirvarisiKateqoriya-MaraqlıfaktlarDünyanınənqədimtəbiiincisiBirləşmişƏrəbƏmirliklərininpaytaxtıƏbuDabikənarındabiradadatapıldı.8minilyaşıolanmirvaridənNeolitdövründəzinətəşyasıolaraqistifadəolunurdu.Əbu-DabininkənarındakıMaraadasındaqazıntılarzamanı8000illiktəbiimirvaritapıldı.8minillikmirvarinintapılmasıərazidəNeolitdövründədəticarətinolduğunugöstərdi.Damı→Qiymətlidaş"QarışqaQranatı”Kateqoriya-MaraqlıfaktlarUnikalmineralolan«Qarışqaqranatı»dünyanınsadəcəbiryerində,ABŞ-ınDördKüncdeyilənərazisindəvar.Budəyərlivəqiymətlimineralınkristallarınıyalnızqarışqayuvalarınınyaxınlığındatapmaqmümkündür.Beləki,qarışqalaryuvadüzəldənzamanyerinaltından4-9mmölçüdəqranatdaşlarıçıxarıbyuvalarınınətrafınadüzürlər.Tərkibindəxromunmiqdarıböyükolduğunagörərəngiqanqırmızıdır.Hansısəbəbəgörəqarışqalarınbudaşlarıyerinaltındançıxarıbyuvalarınınətrafınadüzməsiillərdirki,elmadamlarındamaraqyaradır.MüşahidəçilərbuminerallardanələyuvalarınətrafındabirsıraMaraqlı məlumatlar və faktlardigərmineralların,məsələnperidotitlərin,eklogitlərinolduğunudagörüblər.GümanedilirMaraqlı məlumatlar və faktlarki,qarışqalarınqırmızırəngəxüsusimarağıvar.Damı→Cərrahlarniyəyaşılvəmigeyinirlər?Kateqoriya-Bilirsinizmi?Heçdüşünmüsünüzmüki,əməliyyatotağındakıhəkimlərnəyəgörəağdeyil,yaşıl,yaxudmirəngliformageyinirlər?İlkvaxtlardatibbişçilərininhamısınıngeyimiağrəngdəolub.Lakin1914-cüildənüfuzluhəkimlərdənbiriburəngdənimtinaedərəkəvvəlcəyaşıl,sonraisəmirəngiseçdi. Məsələburasındadırki,cərrahbaxışlarınıqanıntündrəngindənhəmkarlarınınxalatınayönəldərkənağappaqrəngbirneçəanlıqonukoredəbilər.Eynişeyibizevdənçıxarkəngünəşlihadaqarabaxandayaşayırıq.Damı→Atlaranalnəüçünlazımdır?Kateqoriya-MaraqlıfaktlarAtlaranəüçünnalvururlar,axıtəbiətdəkivəhşiatlarnalolmadandaçoxgözəlkeçinəbilirlər? Atlarıəhliləşdirməprosesindəonlarözyaşadıqlarışəraitdənuzaqlaşdıqlarınagörədırnaqlarınınçoxzədələnməsihallarıbaşverir.Birtərəfdən,onlaraçıqlıqdadeyil,tövlədəyaşayırlar.Bunagörədə,onlarvəhşiatlardandahaazhərəkətedirlərvədırnaqlarıdahayumşaqolur.Digərtərəfdən,evatlarıağırfizikiişlərgörür—insanvəyükdaşıyırlar.Bundanələ,onlardaimbərkasfaltdaqaçmalıolurlar.Bütünbunlaratındırnaqlarınınyeyilməsinəgətiribçıxarır,dırnaqlarböyüdükdəndahasürətliköhnəlirlər.Vəhşiatlarabelətəhlükəyoxdur,çünkionlaraçıqlıqdagəzir,özgedecəkləriyoluözləriseçirvəənyumşaqyerlərdənkeçərəkmaneələriasanlıqlaaşırlar.Damı→Maraqlıməlumatlarısəhifəmizdənizləyin×FaydalıkeçidlərƏsassəhifəMəqalələrKateqoriyalarHaqqımızdaƏlaqəMaraqlıməlumatlarvəfaktlarmelumatlar.az©2024Top

Seite? ˅:Maraqlı məlumatlar və faktlarBericht

Wenn ein Verstoß gegen die Website vorliegt, klicken Sie bitte auf MeldenBericht

Empfohlene Informationen

Empfohlene Seite